Nolikums

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Senior Baltic”
rezidences “Dzintara melodija”
NOLIKUMS

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Senior Baltic” (turpmāk – SIA “Senior Baltic”) rezidence “Dzintara melodija” (turpmāk – Rezidence) ir struktūrvienība, kas sniedz īslaicīgas un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pensijas vecuma personām, pilngadīgām personām un personām ar pirmās un otrās grupas (fiziska rakstura) invaliditāti un kas ir reģistrēts Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
2. Īslaicīgo sociālās aprūpes pakalpojumu Rezidence nodrošina personām uz laiku, kas nepārsniedz 3 (trīs) mēnešus. Šis pakalpojums tiek nodrošināts ar izmitināšanu.
3. Ilgstošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Rezidence nodrošina personām uz laiku, kas pārsniedz 3 (trīs) mēnešus.
4. Nolikums nosaka Rezidences funkcijas, uzdevumus, tiesības, struktūru un darba organizāciju, Rezidences direktora, struktūrvienību vadītāju, kā arī Rezidences darbinieku kompetenci, tiesības, pienākumus.
5. Rezidences saīsinātais nosaukums Rezidence “Dzintara melodija”.
6. SIA “Senior Baltic” juridiskā adrese: Jaunpils iela 20, Rīga, LV-1002.
7. Rezidences faktiskā adrese: Jaunpils iela 20, Rīga, LV-1002.

II. Rezidences funkcijas, uzdevumi un tiesības

8. Rezidence veic šādus uzdevumus:
8.1. nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar (fiziska rakstura) invaliditāti;
8.2. sniedz kvalitatīvus sociālos un veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
8.3. pilda savu uzdevumus un veic funkcijas, sadarbojoties ar valsts un pašvaldību institūcijām, ārvalstu institūciju pārstāvjiem, sabiedriskajām organizācijām, Rezidences kompetencē esošajos jautājumos;
8.4. sniedz priekšlikumus valsts/pašvaldības sociālo pakalpojumu politikas pilnveidošanai;
8.5. īsteno citus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus;

9. Rezidencei ir tiesības:
9.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām/privātām organizācijām Rezidences funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus Rezidences kompetencē esošajos jautājumos;
9.2. sniegt maksas pakalpojumus saskaņā ar apstiprināto cenrādi;
9.3. piedalīties dažādās darba grupās un komisijās par Rezidences kompetencē esošajiem jautājumiem;
9.4. atbilstoši kompetencei, sadarbojoties ar valsts, pašvaldību un privātām institūcijām, ārvalstu un starptautiskajām organizācijām, piedalīties starpvalstu sadarbības programmās un projektos.

III. Rezidences struktūra

10. Rezidencē ir šādas struktūrvienības:
10.1.1. Sociālā darba departaments.
10.1.2. Veselības aprūpes departaments.
10.1.3. Saimnieciski-tehniskais departaments.
10.1.4. Administratīvais un finanšu departaments.
11. Rezidences struktūrā ir veselības punkts, kas ir reģistrēts Veselības inspekcijā.
12. Rezidenci vada direktors.
13. Rezidences direktoram ir tieši pakļauti kvalitātes vadītājs, saimniecības pārzinis un struktūrvienību vadītāji.

IV. Rezidences darba organizācija

14. Rezidences direktors dod norādījumus struktūrvienību vadītājiem. Rezidences direktors var dot tiešu norādījumus ikvienam Rezidences darbiniekam.
15. Struktūrvienību vadītājs vada struktūrvienības darbu. Struktūrvienību vadītāji dod norādījumus tieši pakļautajiem darbiniekiem, kuri nodrošina norādījumu izpildi.
16. Ja uzdevumu izpilde ir vairāku struktūrvienību kompetencē, galīgo lēmumu pieņem struktūrvienību vadītāji, savstarpēji vienojoties. Ja pastāv viedokļu atšķirība, galīgo lēmumu pieņem Rezidences direktors.
17. Ja darbinieks ir saņēmis tiešu norādījumu no Rezidences direktora, struktūrvienības vadītāja vai cita atbildīgā darbinieka, kurš nav tā tiešais vadītājs, viņš par to informē savu tiešo vadītāju.
18. Dokumentu saņemšanas, reģistrācijas, sagatavošanas, noformēšanas, aprites, izpildes kontroles un glabāšanas kārtību Rezidencē nosaka Rezidences direktora izdotie dokumentu pārvaldības noteikumi.
19. Darba kārtību un uzvedības noteikumus nosaka Rezidences direktora izdoti iekšējās kārtības noteikumi un citi saistošie dokumenti.

V. Rezidences darbinieku kompetence

20. Rezidences direktora un pārējo darbinieku amata pienākumus, atbildību un tiesības nosaka darba tiesisko attiecību normatīvie akti, Rezidences nolikums, darba līgumu amata apraksti, iekšējie normatīvie akti (rīkojumi, kārtības u.c.).
21. Rezidences direktors:
21.1. organizē un vada Rezidences darbu un atbild par uzdevumu izpildi;
21.2. nosaka Rezidences darbinieku pienākumus;
21.3. izveido racionālu struktūru Rezidences funkciju izpildei;
21.4. nodrošina kārtējā gada darbības plāna apstiprināšanu;
21.5. nodrošina kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un klienta tiesību ievērošanu;
21.6. Rezidences vārdā veic saraksti ar juridiskām un fiziskām personām savas kompetences ietvaros;
21.7. nodrošina atskaišu un pārskatu par Rezidences darbību sagatavošanu un iesniegšanu pēc nepieciešamības.
22. Rezidences direktora prombūtnes laikā (pārejoša darbnespēja, atvaļinājums, komandējums u.c.) direktora pienākumus pilda ar rīkojumu noteikts Rezidences darbinieks.
23. Struktūrvienību vadītājs:
23.1. nodrošina normatīvo aktu izvirzīto prasību, Rezidences direktora norādījumu izpildi amata kompetences ietvaros;
23.2. vada, organizē un ir atbildīgs par vadītās struktūrvienības uzdevumu un augstākstāvošo vadītāju savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
23.3. nosaka struktūrvienību darbinieku pienākumus un atbildības pakāpi un iesniedz Rezidences direktoram ieteikumus pakļauto darbinieku amatu aprakstiem;
23.4. iesniedz Rezidences direktoram ieteikumus priekšlikumus struktūrvienību un rezidences darbības uzlabošanai;
23.5. iesniedz Rezidences direktoram priekšlikumus par struktūrvienību darbinieku pieņemšanu darbā, atlaišanu no darba, pārcelšanu citā darbā un arī disciplināro sodīšanu;
23.6. amata kompetences ietvaros sniedz atbalstu citiem Rezidences struktūrvienību darbiniekiem;
23.7. nodrošina atskaišu un pārskatu par Rezidences darbību sagatavošanu un iesniegšanu Rezidences direktoram.

VI. Rezidences darbības tiesiskuma nodrošināšana

24. Rezidences darbinieku lēmumus un rīcību var apstrīdēt Rezidences direktoram.
25. Rezidences darbinieku faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Rezidences direktoram, bet Rezidences direktora faktisko rīcību – SIA “Senior Baltic” valdes priekšsēdētājam. Lēmumu par apstrīdēto faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.

Rezidences direktors M.Pudāns