Datu drošība

Atbilstoši vispārējai Datu apstrādes regulai, kas ir stājusies spēkā no 2018. gada 25. jūnija, SIA “SeniorBaltic” administrācija vadība apliecina, ka datu apstrāde uzņēmumā tiek veikta godprātīgi un tikai saskaņā ar nepieciešamajiem mērķiem, kas ir pamatā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu aprūpi senioriem, ievērojot likumā paredzētās normas un atbildības.

  Datu apstrādes mērķi uzņēmumā ir:

 • Darba likuma un normatīvo aktu prasību izpilde
 • Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana
 • Videonovērošanai- noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību. Videonovērošanas ieraksti, pirms automātiskas to izdzēšanas, tiek uzglabāti 30 dienas.
 • Veselības aprūpei

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

 • Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. Panta 3., 4. un 6. Punkts, 11. panta 5. punkts, 13.1 panta 2. punkts,
 • Pacientu tiesību likuma 15.panta otrā un ceturtā daļa,
 • Ārstniecības likuma 78.,79. un 80.pants,
 • MK 2006.gada 4.aprīļa noteikumi Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”,
 • MK 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšana un finansēšanas kārtība”,
 • MK 2005.gada 8.marta noteikumi Nr.175 “Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi”,
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums u.c.

Lai pilnvērtīgi sasniegtu uzņēmumā noteiktos datu apstrādes mērķus, uzņēmumā ir veikta atbilstoša sagatavošanās, tostarp, nodrošinot maksimālu datu drošību, ļaujot piekļūt tikai atbilstoši kvalificētam personālam, kas tos apstrādā, piekļuves aizsargājot ar parolēm un citiem drošības elementiem, kā arī ieceļot atbildīgos par datu drošību.

Pakalpojuma uzlabošanas nolūkos uzņēmumā tiek veikta arī telefonsarunu ierakstīšana. Šo sarunu glabāšanas laiks ir 2 mēneši.

Svarīgi zināt:

 • Pacientu tiesību likuma 10. panta otrā daļa paredz, ka informāciju par pacientu drīkst izpaust tikai ar viņa(pacienta) rakstveida piekrišanu vai šajā likumā noteiktos gadījumos.
 • Datu subjektam ir tiesības tikt aizmirstam, iesniedzot pieprasījumu par personas datu dzēšanu pa pastu (adrese: SIA “Senior Baltic”, Jaunpils iela 20, Rīga, LV-1002, Latvija) vai elektroniski (info@seniorbaltic.lv).
 • Lai nodrošinātu, ka SIA “Senior Baltic” sniedz informāciju pareizajam cilvēkam vai tā pilnvarotajai personai, datu subjekta iesniegumam ir jāpievieno arī savas ID kartes vai pases kopija vai attēls (vai jāuzrāda dokuments klātienē), kā arī notariāli apliecināta pilnvara, ja pieprasījums tiek veikts citas personas vārdā. Šīs apliecības kopijas vai attēlus mēs neuzglabājam, bet izmantojam tikai pieprasījuma izskatīšanas laikā, lai pārbaudītu pieprasījuma iesniedzēja identitāti. Pēc tam šīs kopijas tiek dzēstas vai citādi iznīcinātas

Sūdzības

 • Ikvienam datu subjektam, kuram šķiet, ka tā privātuma tiesības ir pārkāptas, ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā. Datu valsts inspekcijas kontaktinformācija pieejama šeit: http://www.dvi.gov.lv/lv/.